Wiehnachtsgschicht in Aargauerdütsch

Aargauerisch

Gottes Sohn chonnt of d Wäut

I dere Zit het de Keiser Auguschtus befohle das aui Bewohner im römische Riich met erem Name ofenere Lischte söue ufgleschtet wärde.

E sone Zählig hets bes dört ane no nie gäh. Si esch dore gfüehrt worde wo de Quirinis Guvanör in Sürie gsi esch.

Jede het müesse e die Stadt go woner gebore worde esch, zom sech e die Lischte iträge loh.

Weu de Josef en Nochkome vom König David gsi esch wo en Bethlehem gebore worde esch, het er müesse vo Nazareth in Galiläa bes nach Bethlehem in Judäa reise.

De Josef het sech dörte müesse Ischribe loh, zäme met sinere jonge Frau de Maria, wo es Chend erwartet het.

Wosi a cho send en Bethlehem het d Maria eres erschte Chend of d Wäut brocht, es esch en Sohn gsi.

Si het en en Wendle gwecklet ond het ne em Stau ene Fuetterchreppe gleit, weu sie m Hotel ekej platz meh gfonde händ.

D Herte of em Fäud

E dere Nacht händ es paar Herte eri Schoof Härde ghüetet. Plötzlech esch en Ängu Gottes erschene ond s Liecht vo Gott het si omstrahlet.
D Herte send mega verschrocke.

Aber de Ängu händ gmeint: „ Händ ekej Angscht! I brenge euch di gröscht Freud för aui Mönsche: Höt esch e dere Stadt wo scho de König David gebore worde esch de lang ersehnti Retter gebohre. Es esch Jesus Chreschtus de Herr. Ond a dem wärdet er en erkenne: S Chend lit en Wendle gwecklet enere Fuetterchreppe.“

Of einisch send si vo veune Ängu omgä gsi, wo Gott glopt ond brese händ: „Gott em Hemu ghört aui Ehr; weu er het de Frede of d Ärde brocht, för aui wo bereit send sin Frede a z näh.“

Nachdem d Ängu wäg gange send händ d Herte beschlosse: „ Chömed mer gönd nach Bethlehem. Mer wänd gseh, was dörtpassiert esch, ond vo was de Ängu Gottes gred het.“

Si händ sech sofort of de Wäg gmacht ond händ de Josef ond d Maria ond s Chend wo ede Fuetterchreppe gläge esch gfonde.

Wosi s Chend gseh händ, händ sie ne verzeut was de Ängu ene verzeut het.

Ond aui wo ere Brecht ghört händ send dröber sehr erstund gsi.

D Maria aber het sech jedes Wort gmerkt ond sech emmer weder Gedanke dröber gmacht.

Den send d Herte zo erer Schoofhärde zrög gange. Si händ Gott globt on dem danket för aues wo si e dere Nacht erläbt gha händ. Aues esch genau so gsi we de Ängu s ene gseit gha het.

Jesus wird aus Retter erchänt

Be de Beschnidig acht Tag spöter het mer em Chend de Name Jesus gä, weu de Ängu de Maria no vor de Geburt gnännt het. Wo d Zit vo de Reinigong verbi gsi esch, wesi de Mose im Gsetz noch de Geburt vomene Chend vorgschrebe het, händ de Josef ond d Maria s Chend noch Jerusalem brocht om s Gott z weihe.

Im Gsetz heists usdröcklech: „Jede erschti Sohn vo de Familie ond jedes erschtgeboreni Tier söu em Herrn ghöre.“ Ond si händ au eres Opfer brocht. S Gsetz verlangte: zweu Torteltube oder zweu anderi Tube.

In Jerusalem het en Ma gläbt wo Simeon gheisse het. Er het so gläbt we Gott es het weue ha, er het sech genau a sini Gebot ghaute ond het voller Sehnsocht of de Retter vo Israel gwartet. De Simeon esch erföut gsi vom Heilige Geischt vo Gott.

Dor en het er gwösst, das er ned wird stärbe, bevor er Chreschtus de Retter ned gseh het.

Vom Heillige Geischt dezue drängt, esch er a dem Tag en Tämpu gange.

Wo d Maria ond de Josef s Chend ine brocht händ, oms Gott z weihe, hets de Simeone sini Arme gno ond het Gott globt: „ Herr, eze chan i en Frede stärbe. Weu i de Befreier gseh han, wod du de ganze Wäut gä hesch. Er eschs Liecht för aui Völker, ond er wird de Ruhm för dis Vouk Israeu si.“

D Maria ond de Josef händ sech öber sini Wort gwonderet. De Simeon hed si gsägnet ond zo de Maria gseit:“ A dem Chend wird sech s Läbe vo vellne Mönsche en Israeu entscheide; weu es wird äntwäder ere Rechter oder ere Retter si. Veu wärde sech em lideschaftlech wedersetze ond dor das zeige, dass si gäge Got send. Dä Schmärz wird der wenes Schwärt dor s härz drenge.“

A däm Tag het sech au d Profetin Hanna im Tämpu ufghaute, en Tochter vom Phanuel us em Stamm Asser. Si esch nor sebe Johr verhürotet gsi, sed langer zit Wittwe ond eze en auti Frau vo vieredachzg Johr. D Hanna het de Tämpu nor no sehr säute verloh.

Om Gott z diene, bätet ond faschtet si Tag ond Nacht.

Währendem de Simeon no met de Maria ond em Josef gredet het, esch si dezue cho ond het Gott au globt. Aui wo of d befreiig vo jerusalem gwartet händ händ si vom Chend verzeut.

Nach dem de Josef ond d Maria aui Vorschrefte vom Gsetz erföut gha händ, send si nach Nazareth in Galiläa zrög gange. S Chend esch gwachse, erföut met göttlecher Wisheit. Aui händ chönne gseh, dass Gottes Säge of em grueht het.

De zweufjährig Jesus em Tämpu

Johr för Johr send de Josef ond d Maria as Passahfescht nach Jerusalem gange.Wo Jesus zweuf Johr aut gsi esch, händ si ne s erschte mou met gno. Nach de Feschttag händ sech d Eutere weder of de heiwäg gmacht.

Doch ohni as sis gmerkt händ, esch Jesus en Jerusalem blebe. Am erschte Tag vo erere Röckreis händ si en ned vermesst. Si händ dänkt: Er wer met Verwandte oder Frönde gange si. Wo si ne aber dört ned gfonde händ, send si bsorgt om kehrt ond händ en öberau en Jerusalem gsuecht.

Ändlech, nach drü Tag, händ si Jesus em Tämpu entdeckt. Er esch be de Schreftglehrte gsässe, het ene ufmerksam zue glost ond het ene Froge gsteut. Aui händ sech öber sis wösse ond sini Antworte gwonderet. D Eutere send fassigslos gsi, wosi ne dört gfonde händ. „Chend“, het en d Maria gfrogt, „wie hesch du eus nor so öbis chöne a tue? Mer händ dech öber all verzwiefleg gsuecht!“

„Werom händ er mech gsuecht?“ Het Jesus erwederet. „Er hättet doch söue wösse, dass i dört si muess, wos om Gottes Sache got.“ Aber si händ ned verstande, was er demet gmeint het.

Den sends gmeinsam nach Nazareth zrög gange, ond Jesus esch sine Autere ghorsam gsi. Sini Mueter het aber nüt vo dem vergässe, wo si erläbt gha händ.

So esch Jesus ane gwachse. Sis Wösse ond sis Verständnis händ zue gno. D Mönsche händ en gliebt ond erchendt: Gott het öbis Bsondrigs met em vor.

Übertragen ins Aargauerdeutsch von Mirjam Basler

Datum: 20.12.2006

Verwandte News
Werbung
Werbung
Livenet Service